Koszyk

Koszyk

Regulamin

Regulamin platformy

Regulamin definiuje zasady korzystania z usług świadczonych przez NiceSale.com

Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć na platformie swoje indywidualne Konto. 
Kupujący – każdy podmiot kupujący w hurtowni.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Hurtownia – platforma B2B, sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem nicesale.com
Sprzedawca – Schwartz Sp. z o.o., ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, NIP: 5252939050

Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania plaformy B2B potrzebne jest: urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia na platformie B2B, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail, wskazanie numeru NIP, adresu, osoby do kontaktu i numeru telefonu.

Zakupy w sklepie

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami netto za towar, i nie zawierają podatku VAT. Cena brutto zawierająca podatek VAT jest widoczna w podsumowaniu zamówienia podczas składania zamówienia.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane na platformie B2B: cena za towar, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka na patformie B2B.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych na plaformie B2B: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący musi zarejestrować się na platformie B2B tj. założyć w nim Konto, dokonywanie zakupów bez rejestracji jest niemożliwe.

Płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: przelewem błyskawicznym na rachunek bankowy, płatności kartą, Apple Pay, Google Pay, Blikiem, za pobraniem, tj. gotówką lub kartą w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Kupujący dokonując zakupów na plaformie B2B akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 Dni roboczych.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towary zakupione w Hurtowni dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zwroty

 1. Jeśli nie jesteś zadowolony z zakupu, skontaktuj się z nami w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia, a my przekażemy Ci szczegóły dotyczące procedury zwrotu. Zwracane artykuły muszą być nieużywane, nie mogą nosić śladów jakiejkolwiek ingerencji klienta, muszą być spakowane w oryginalne opakowania. Jeżeli zwracane produkty były sprzedawane w wielopaku, przyjmujemy tylo te wielopaki, których opakowania nie zostały naruszone.
 2. Zwrot towaru zakupionego w Hurtowni pokrywa Kupujący.

Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na poprzez formularz kontaktowy na stronie nicosale.com.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu na plaformie B2B.
 6. Reklamacje dotyczące działania plaformy B2B należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Jak mogę zwrócić produkt?

Jeśli nie jesteś zadowolony z zakupu, skontaktuj się z nami w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia, a my przekażemy Ci szczegóły dotyczące procedury zwrotu. Zwracane artykuły muszą być nieużywane, nie mogą nosić śladów jakiejkolwiek ingerencji klienta, muszą być spakowane w oryginalne opakowania. Jeżeli zwracane produkty były sprzedawane w wielopaku, przyjmujemy tylo te wielopaki, których opakowania nie zostały naruszone.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Platformy B2B jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej na Platformie B2B Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w hurtowni, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży na plaformie B2B.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami na plaformie B2B będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez plaformę B2B;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. żądania przeniesienia danych do innego administratora 
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane na Platformie B2B zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

Postanowienia dotyczące kupujących

 1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego jest wyłączona.
 2. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy